Uvjeti poslovanja

  Općim uvjetima poslovanja Agencije se uređuje poslovni odnos između Agencije i fizičke ili pravne osobe koja sa Agencijom sklapa ugovor o posredovanju (samo na HR jeziku/available only in Croatian language).

  Opći uvjeti poslovanja su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između Agencije i nalogodavca.

  Ponuda nekretnina temelji se na podacima koje je Agencija preuzela pismenim ili usmenim putem od nalogodavca. Agencija predstavlja trećim osobama isključivo informacije zaprimljene od nalogodavca i zadržava mogućnost, da tijekom posredovanja, neskrivljeno od strane Agencije, dođe do greške ili promjene u opisu uvjeta i predmeta posredovanja kao što su: greške u opisu i cijeni nekretnine, promjena načina plaćanja, mogućnost da je oglašena nekretnina, bez sudjelovanja Agencije, već prodana ili je vlasnik odustao od prodaje i slično.

  Ponude i obavijesti Agencije u svezi s posredovanjem, nalogodavac je dužan čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje Agencije smije prenijeti trećim osobama. Ako je primatelj ponude već bio upoznat s nekretninama koje mu je Agencija ponudila, obvezan je o tome, bez odgode, obavijestiti Agenciju.

  Nalogodavac i Agencija sklapaju Ugovor o posredovanju u pisanom obliku. Pisani oblik se smatra i elektronska verzija ugovora, potpisana od 2 strane elektronskim putem (.doc ili .pdf format)

  Obveze Agencije

  • nastoji naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla
  • upoznaje nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
  • čini uvid u isprave, pribavljene i dostavljene od strane nalogodavca, kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozorava nalogodavca na eventualne nedostatke
  • obavlja potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu, te oglašava nekretninu na odgovarajući način
  • obavlja i druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama, vezane uz predstavljanje (prezentaciju) nekretnine na tržištu koje prelaze uobičajenu prezentaciju, za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove
  • omogućuje pregled nekretnina
  • posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do sklapanja ugovora
  • čuva osobne podatke nalogodavca, te po pisanome nalogu nalogodavca čuva kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje
  • obaviještava nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate

  Obveze nalogodavca

  • obavijestiti Agenciju o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje dati Agenciji na uvid svu potrebnu dokumentaciju
  • dati Agenciji na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti Agenciju na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini
  • osigurati Agenciji i zainteresiranoj trećoj osobi razgledanje nekretnine
  • obavijestiti Agenciju o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu
  • nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Agencija i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti Agenciji posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno
  • ako je to izričito ugovoreno naknaditi Agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja
  • obavijestiti Agenciju pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini, te uvjetima i načinu sklapanja posla
  • obavijestiti Agenciju o svim ograničenjima i manama nekretnine

  Agencija je omogućila nalogodavcu vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

  • neposredno odvela ili uputila nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine
  • organizirala susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla
   nalogodavcu priopćila ime, broj telefona, telefaksa, e-mail-a druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćila točnu lokaciju tražene nekretnine

  Ako je nalogodavac bio u kontaktu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) radi pregovora o predmetu posredovanja i prije nego što mu je Agencija osigurala predmetnu vezu, izričito je obavezan o tome obavijestiti Agenciju.

  Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je Agencija našla, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

  Agencija nije odgovorna za propuste ili štetu prouzrokovanu ograničenjima i manama nekretnine koje su nalogodavcu bile poznate ili su mu morale biti poznate, a na njih nije upozorio Agenciju.

  Agencija nije odgovorna za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje nalogodavca, a osobito za slučaj davanja neistinitih, netočnih, nepravovremenih informacija odnosno u slučaju uskraćivanja istinitih, točnih, ažurnih informacija o nekretninama, odnosno uvjetima i predmetu posredovanja.

  Cjenik usluga Agencije 

  • Kupoprodaja – provizija se naplaćuje u postotku od ukupne kupoprodajne cijene
  • Najviša ukupna provizija (čl. 27. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina) iznosi 6%
  • Najniža ukupna provizija iznosi 2%, ali ne manje od 4.000,00 kn
  • Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine ( naplaćuje se od prodavatelja) iznosi 2-3 % neto
  • Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca) iznosi 2-3% neto
  • Kod zamjene nekretnina provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom i iznosi 2-6%
  • Najam - provizija se naplaćuje u iznosu od jedne mjesečne najamnine jednokratno
  • Troškovi razgledavanja - 30e po danu za nekretnine udaljene 30km od sjedišta Agencije, 100e po danu za nekretnine udaljene više od 30km od sjedišta Agencije. Ukoliko se koriste - trajekt, gliser, jahta, zrakoplov ili se plaćaju troškovi noćenja, poslovnih objeda i slično - te troškove plaća također nalogodavac. Naplaćeni iznos će se oduzeti od ukupne provizije, ukoliko dođe do kupnje
  • Savjetovanje - detaljna pojašnjenja vezana uz kupoprodaju nekretnina, razjašnjenja raznih zakonskih aspekata, pregled financijskih mogućnosti i slično - održavamo u našem uredu - cijena 100e za sat 

  Pravo na naknadu

  Agencija stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla, odnosno potpisom Predugovora (ili Ugovora ukoliko se ne sklapa Predugovor) kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao.

  Visina posredničke naknade za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene i najma nekretnina naplaćuje se u skladu s Cjenikom Agencije.

  Agencija ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Agencija nalogodavca dovela u vezu.

  Nalogodavac je u obvezi isplatiti Agenciji posredničku naknadu u cijelosti i u slučaju da nakon isteka ili raskida ugovora o posredovanju u naredna 24 mjeseca sklopi pravni posao kupoprodaje, te zaključi predugovor ili ugovor o kupoprodaji sa osobom ili osobama sa kojima je doveden u vezu preko Agencije, ili ako taj pravni posao bude na bilo koji način posljedica djelovanja Agencije prije prestanka ugovora o posredovanju.

  Raskid ugovora o posredovanju

  Ugovor o posredovanju se sklapa na rok od 12 mjeseci i prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

  Ukoliko nalogodavac prije isteka ugovorenog roka jednostrano raskine ugovor, dužan je u roku od 7 dana Agenciji nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali do raskida ugovora.

  Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine. Nalogodavac je dužan naknaditi Agenciji učinjene troškove samo za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.

  Agencija o ovim Općim uvjetima poslovanja obaviještava svaku stranku, a posebno su istaknuti u sjedištu Agencije, te na raznim markentiškim kanalima na kojima se Agencija predstavlja (internet stranice i slično).

  Newsletter

  Budite dobro informirani o našim odličnim ponudama nekretnina na Jadranu. Samo upišite vašu E-mail adresu i povremeno ćemo vam slati najbolje ponude i novosti.

  Ova stranica je zaštićena s reCAPTCHA i Google Privacy Policy i Terms of Service se primjenju. Naši uvjeti korištenja i politika privatnosti uvijek se primjenjuju.

  ADRIATICA NEKRETNINE U HRVATSKOJ - Lista mjesta i nekretnina

  Prikaži
  Icon Up

  Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »